AVÍS LEGAL

La titular d’aquesta pàgina web és Noèlia Sánchez Montagut, sota la denominació d’INTEGRAFISIO LLEIDA (en endavant INTEGRAFISIO), domiciliada al Carrer Democràcia, 6-8, baixos 2, Lleida, 25007, amb NIF 47931166V, telèfon 644 841 132 i correu electrònic contacta@integrafisio.com

INTEGRAFISIO posa a disposició dels usuaris/es el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris/es de quines són les condicions d’ús del lloc www.integrafisio.com.

L’accés a aquest lloc web suposa l’acceptació de les condicions d’ús general incloses en aquest avís legal, sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s’escau, s’estableixin. Amb caràcter general l’usuari/ària s’obliga al compliment del present avís legal, així com a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del lloc, els béns o drets d’INTEGRAFISIO, els seus proveïdors, la resta d’usuaris/es o en general de qualsevol tercer.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda al lloc web d’INTEGRAFISIO (inclosos el propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de la nostra empresa constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

INTEGRAFISIO es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i els continguts del lloc web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, INTEGRAFISIO es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació de la seva web, podent fer ús d’aquesta facultat sense avís previ.

Tant l’accés a la web d’INTEGRAFISIO com l’ús de qualsevol informació continguda en aquest és de responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix o utilitza, i INTEGRAFISIO no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació. INTEGRAFISIO no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut de la seva web siguin exactes o complets, i exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se dels continguts i serveis comercials o d’una altra índole de webs que es poguessin enllaçar, directament o indirectament, a través del lloc web d’INTEGRAFISIO.

Per facilitar l’accés, pot ser que la web d’INTEGRAFISIO inclogui enllaços a pàgines d’Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, heu de revisar i acceptar les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar-la. També ha d’acceptar que INTEGRAFISIO no té cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat.

INTEGRAFISIO exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris/es a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques als equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través de la web d’INTEGRAFISIO o de webs de tercers.

INTEGRAFISIO no es responsabilitza dels virus que tinguin l’origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats per obtenir resultats negatius en un sistema informàtic.

La informació d’aquest lloc web només té caràcter informatiu i en cap cas no té caràcter contractual per part d’INTEGRAFISIO.

En cas que per utilitzar determinades funcions de la web d’INTEGRAFISIO sigui necessari el registre o l’emplenament de formularis, l’usuari/ària és el responsable de la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en relació a les mateixes. En aquells supòsits en què l’usuari/ària facilités dades personals d’altres persones físiques, aquest assumeix les responsabilitats que d’aquest fet se’n derivin.

INTEGRAFISIO garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris/es de la web d’INTEGRAFISIO. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat d’INTEGRAFISIO fins gestionar la seva sol·licitud. En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari/ària pot exercir en tot moment els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades a l’arxiu de propietat exclusiva d’INTEGRAFISIO enviant un e-mail a: contacta@integrafisio.com