POLITICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat estableix els termes en què INTEGRAFISIO utilitza i protegeix la informació que els seus usuaris/es proporcionen al moment d’utilitzar la nostra pàgina web a través de integrafisio.com (en endavant “Web”). INTEGRAFISIO està compromesa amb la seguretat de les dades dels usuaris/es. Quan us demanem omplir els camps d’informació personal amb la qual pugueu ser identificat, ho fem assegurant que només s’emprarà d’acord amb els termes d’aquest document. No obstant això, aquesta Política de Privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que us recomanem i emfatitzem revisar contínuament aquesta pàgina per assegurar-se que està d’acord amb aquests canvis.

En compliment del deure informació establert a les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica (ES) 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) i recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic, a continuació, INTEGRAFISIO reflecteix les següents dades:

1.- Responsable del tractament

El responsable de les dades de caràcter personal recollides en la Web, és Noèlia Sánchez Montagut (en endavant “INTEGRAFISIO”), amb CIF 47931166V, domicili social a Carrer Democràcia, 6-8, baixos 2, Lleida, 25007, telèfon 644841132 i correu electrònic contacta@integrafisio.com.

2.- Informació recollida

Com a titular responsable dels arxius automatitzats derivats d’aquesta Web, INTEGRAFISIO vol posar en coneixement dels visitants i usuaris/es de la seva pàgina web la seva política de protecció i tractament de dades de caràcter personal, que serà aplicable en cas que els usuaris/es decideixin emplenar algun formulari d’INTEGRAFISIO on es recullin dades de caràcter personal, sense perjudici del que indica la Clàusula de Privadesa aplicable a cada formulari concret. En qualsevol cas, INTEGRAFISIO garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals.

El nostre lloc web podrà recollir informació personal, per exemple: Número i informació de contacte com la vostra adreça de correu electrònic si s’omple el formulari de contacte. Així mateix, quan sigui necessari, podrà ser requerida informació específica per respondre a aquest formulari.

3.- Ús de la informació recollida

Les dades de caràcter personal que siguin facilitades pels usuaris/es de la Web seran incloses en un arxiu automatitzat el responsable del qual és INTEGRAFISIO amb la finalitat de posar-nos en contacte amb els usuaris/es que ho sol·licitin a través dels formularis habilitats a la Web per atendre sobre sol·licituds de contacte.

El tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari/ària sempre requerirà el consentiment previ i explícit del mateix a través dels formularis de contacte o de registre, legitimant així a INTEGRAFISIO a tractar les seves dades d’acord amb els fins descrits al paràgraf anterior. En cas que l’usuari/ària no en doni el consentiment, INTEGRAFISIO no podrà tractar les seves dades i en conseqüència no podrà atendre o gestionar les peticions d’informació o consulta.

Cal que l’usuari/ària faciliti les dades indicades del qüestionari de contacte perquè INTEGRAFISIO pugui atendre la sol·licitud d’informació. En cas de no fer-ho, no serà possible respondre a la vostra petició. Tot i això, l’usuari/ària ha de garantir que les dades facilitades són verídiques i exactes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a INTEGRAFISIO.

INTEGRAFISIO, adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes. L’usuari/ària podrà en qualsevol moment exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts a l’esmentat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets el pot fer el mateix usuari/ària a través de correu electrònic a: integrafisiolleida@gmail.com o a l’adreça: Carrer Democràcia, 6-8, baixos 2, Lleida, 25007.

4.- Temps de conservació de les dades personals recollides

Les dades personals proporcionades a INTEGRAFISIO a través dels canals de comunicació per remetre sol·licituds d’informació, suggeriments, etc., es conservaran el temps necessari per gestionar aquesta sol·licitud, mentre es mantingui la relació comercial o no en sol·liciti la supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

5.- Informació per l’interessat/interessada

Els i les menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare i/o tutors legals. INTEGRAFISIO, mai no utilitzarà aquestes dades per a finalitats inadequades per a l’edat del menor, sinó que ho farà d’acord amb l’edat, el coneixement i la maduresa d’aquest públic objectiu, i mai no demanarà dades relatives o relacionades amb la situació econòmica o la intimitat dels membres de la família.

INTEGRAFISIO facilitarà als pares o tutors la possibilitat que puguin exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les dades dels seus fills o tutelats i animarà els menors a consultar-los abans de proporcionar dades.

6.- Enllaços a Tercers

INTEGRAFISIO no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, i només seran cedides amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari/ària.

Aquest lloc web podria contenir enllaços a altres llocs que puguin ser del seu interès. Quan vostè de clic en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, ja no tenim control sobre el lloc al qual és redirigit i, per tant, no som responsables dels termes o privadesa ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat, per la qual cosa és recomanable que els consulteu per confirmar que vostè està d’acord amb aquestes.

7.- Drets de l’usuari/ària

Podeu sol·licitar:

  • Rebre confirmació de si s’està processant o no informació personal sobre vosaltres, a més d’accés a la vostra informació personal emmagatzemada, juntament amb informació complementària.
  • Rebre en un format estructurat, d’ús general i de lectura mecanitzada una còpia de la informació personal que ens ofereix directament.
  • Sol·licitar la rectificació de la vostra informació personal de la qual tenim control.
  • Sol·licitar l’esborrament de la vostra informació personal.
  • Oposar-se al processament per part nostra de la seva informació personal.
  • Sol·licitar la restricció del processament per part nostra de la seva informació personal.
  • Presentar una denúncia o reclamació a una autoritat supervisora.

No obstant això, tingueu en compte que aquests drets no són definitius i poden estar subjectes als nostres propis interessos legítims i requisits normatius.

L’Usuari pot exercir els drets anteriorment indicats a l’adreça de correu postal, Carrer Democràcia, 6-8, baixos 2, Lleida, 25007 o bé per correu electrònic a contacta@integrafisio.com, especificant el dret que desitja exercir.

INTEGRAFISIO es reserva el dret de canviar els termes de la present Política de Privacitat en qualsevol moment.